Dữ Liệu cá nhân và Xử lý thông Tin Mật
LLC "Emily Tư vấn"
ed. từ 06.09.2021

1. Chung quy định
Này dữ liệu Cá nhân chính sách xử lý được biên dịch phù hợp với yêu cầu của liên Bang Luật Số 152-VUA ngày 27.07.2006 "Vào dữ Liệu Cá nhân" (sau đây được gọi là những dữ Liệu Cá nhân Luật pháp) và xác định các thủ tục cho xử lí dữ liệu cá nhân và các biện pháp để đảm bảo an ninh của cá nhân dữ liệu được thực hiện bởi Emily việc (sau đây được gọi là các nhà điều Hành).
1.1. Các nhà điều Hành bộ như nó mục tiêu quan trọng nhất và tình trạng để thực hiện các hoạt động của mình việc thực hiện quyền và sự tự do của con người, và công dân trong việc xử lý cá nhân của mình dữ liệu, bao gồm cả việc bảo vệ quyền, riêng tư, cá nhân và gia đình bí mật.
1.2. Này điều Hành chính sách về các xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây được gọi là chính Sách) áp dụng cho tất cả các thông tin mà các nhà điều Hành có thể nhận về khách truy cập trang web https://www.novus-hcm.com .
 
2. Khái niệm cơ bản, sử dụng trong danh Sách
2.1. Xử lý tự động của cá nhân dữ liệu của dữ liệu cá nhân sử dụng công nghệ máy tính.
2.2. Chặn các dữ liệu cá nhân – tạm chấm dứt việc xử lý cá nhân dữ liệu (trừ trường hợp lý là cần thiết để làm rõ dữ liệu cá nhân).
2.3. Trang web – một bộ đồ họa và tài liệu thông tin, cũng như chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu mà đảm bảo họ sẵn sàng trên Internet ở một địa chỉ mạng https://www.novus-hcm.com .
Thể 2,4. Dữ liệu cá nhân hệ thống thông tin — một bộ dữ liệu cá nhân chứa trong cơ sở dữ liệu, và thông tin công nghệ và kỹ thuật, có nghĩa là đảm bảo họ xử lý.
2.5. Mất nhân của dữ liệu cá nhân — hành động như là một kết quả của nó mà không thể để xác định, mà không sử dụng thêm thông tin nhân dạng của dữ liệu cá nhân với một người Sử dụng cụ thể hoặc chủ đề khác của dữ liệu cá nhân.
2.6. Xử lý dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động (hoạt động) hay một bộ hành động (hoạt động) thực hiện với hoặc mà không sử dụng cụ tự động dữ liệu cá nhân, bao gồm cả tập hợp, ghi âm, hệ thống, tích trữ, làm rõ (cập nhật, sửa đổi), khai thác, sử dụng chuyển (giấy phép, cung cấp, truy cập), mất nhân, chặn việc hủy diệt của dữ liệu cá nhân.
2.7. Điều hành một tình trạng cơ thể, thành phố cơ thể, pháp nhân, cá nhân, một cách độc lập hoặc cùng với người khác tổ chức và (hoặc) xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như xác định mục đích của xử lý dữ liệu cá nhân, những thành phần của cá nhân dữ liệu để được xử lý, hành động (hoạt động) thực hiện với dữ liệu cá nhân.
2.8. Dữ liệu cá nhân – bất kỳ thông tin liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp vào cụ thể, hay có thể nhận dạng Người của các trang Web https://www.novus-hcm.com .
2.9. Dữ liệu cá nhân được ủy quyền của các đối tượng của cá nhân dữ liệu để phân phối - dữ liệu cá nhân mà không giới hạn số những người có quyền truy cập là chủ đề của dữ liệu cá nhân của cho đồng ý với việc xử lý cá nhân dữ liệu ủy quyền của các đối tượng của cá nhân dữ liệu cho phép phù hợp với các quy trình quy định của pháp Luật trên dữ Liệu Cá nhân (sau đây - dữ liệu cá nhân được ủy quyền cho phép).
2.10. Dùng bất kỳ người truy cập đến trang web https://www.novus-hcm.com .
2.11. Cung cấp dữ liệu cá nhân – hành động nhằm tiết lộ của dữ liệu cá nhân với một người nào đó hoặc một vòng tròn nào đó của người.
2.12. Phổ biến của dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nhằm vào công bố thông tin cá nhân dữ liệu vào một vô vòng tròn của người (chuyển dữ liệu cá nhân) hay làm quen với dữ liệu cá nhân của một vòng tròn không giới hạn của người, bao gồm cả việc xuất bản của cá nhân dữ liệu trong các phương tiện truyền thông, trí thông tin và mạng viễn thông hoặc cung cấp thể truy cập vào dữ liệu cá nhân trong bất kỳ cách nào khác.
2.13. Qua biên giới chuyển dữ liệu cá nhân – chuyển dữ liệu cá nhân để lãnh thổ của ngoại bang thẩm quyền của ngoại bang, một cá nhân nước ngoài hoặc một nước pháp.
2.14. Sự hủy diệt của dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nào như là một kết quả của những dữ liệu cá nhân là vĩnh viễn bị phá hủy với việc không thể tiếp tục phục hồi của các nội dung của các dữ liệu cá nhân dữ liệu hệ thống thông tin và (hoặc) các tài liệu của dữ liệu cá nhân là bị phá hủy.

.

 

3. Cơ bản quyền và bổn phận của các nhà điều Hành
3.1. Các nhà điều Hành có quyền:
- nhận được thông tin đáng tin cậy, và/hoặc liệu cá nhân dữ liệu từ các đối tượng của cá nhân dữ liệu;
– nếu đối tượng của cá nhân dữ liệu rút đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân, các nhà điều Hành có quyền để có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của đối tượng của cá nhân dữ liệu nếu có căn cứ quy định của pháp Luật về dữ Liệu Cá nhân;
- độc lập xác định các phần và danh sách của các biện pháp cần thiết và đủ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ được cung cấp bởi Luật pháp vào dữ Liệu Cá nhân và quản lý hành vi phạm pháp luật đã được thông qua trong phù hợp với nó, trừ khi có được cung cấp bởi Luật vào dữ Liệu Cá nhân hoặc luật liên bang khác.
3,2, và. Các nhà điều Hành, có nghĩa vụ phải:
- để cung cấp các đối tượng của cá nhân dữ liệu, theo yêu cầu của ông, với thông tin liên quan đến các xử lý cá nhân của mình dữ liệu;
- tổ chức xử lý cá nhân dữ liệu phù hợp với các thủ tục thành lập pháp luật hiện hành của Liên bang nga;
- đáp ứng yêu cầu và yêu cầu từ dữ liệu cá nhân, các đối tượng, và họ đại diện hợp pháp ở phù hợp với yêu cầu của Cá nhân dữ Liệu pháp Luật;
- để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cho sự bảo vệ của các quyền cá nhân của đối tượng dữ liệu ở các yêu cầu của cơ thể của những thông tin cần thiết trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận một yêu cầu như vậy;
- bố hay không cung cấp hạn chế truy cập vào chính Sách này liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân;
- có lý, tổ chức và các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ các dữ liệu cá nhân từ trái phép hay tình cờ quyền truy cập vào họ, phá hủy, sửa đổi, chặn sao, cung cấp, phổ biến của dữ liệu cá nhân, cũng như từ khác hành động bất hợp pháp đối với dữ liệu cá nhân;
- ngăn chặn việc chuyển giao (giấy phép, cung cấp, truy cập) của dữ liệu cá nhân, dừng lại xử lý và phá hủy dữ liệu cá nhân ở cách và trường hợp cung cấp cho Luật pháp vào dữ Liệu Cá nhân;
- thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp Luật trên dữ Liệu Cá nhân.

 

4. Cơ bản quyền và nghĩa vụ của dữ liệu cá nhân, các đối tượng
4.1. Dữ liệu cá nhân, các đối tượng có quyền:
- nhận được thông tin liên quan đến các xử lý cá nhân của mình dữ liệu, trừ trường hợp cung cấp cho bởi luật liên bang. Các thông tin được cung cấp cho các dữ liệu cá nhân thể bởi các nhà điều Hành ở một hình thức truy cập, và nó sẽ không có cá nhân dữ liệu liên quan đến các dữ liệu cá nhân, các đối tượng, trừ trường hợp có căn cứ hợp pháp tiết lộ những dữ liệu cá nhân. Danh sách các thông tin và các thủ tục cho việc nó được thành lập bởi Luật pháp vào dữ Liệu Cá nhân;
- yêu cầu các nhà điều hành để làm rõ mình dữ liệu cá nhân, khối hoặc tiêu diệt chúng nếu các dữ liệu cá nhân là không đầy đủ, lỗi thời, không chính xác, bất hợp pháp hay là không cần thiết cho mục đích của xử lý, cũng như các biện pháp được cung cấp bởi luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình;
- để đưa ra điều kiện của đồng ý trước khi xử lý cá nhân dữ liệu để thúc đẩy hàng hoạt động và dịch vụ trên thị trường;
- để thu hồi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân;
- hấp dẫn đối với các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của dữ liệu cá nhân hoặc đối tượng trong tòa án chống lại hành động bất hợp pháp hay không hành động của các Hành khi xử lý dữ liệu cá nhân của mình;
- để tập thể dục khác quyền cung cấp cho bằng pháp luật của Liên bang nga.
Có 4,2. Dữ liệu cá nhân, các đối tượng đang nghĩa vụ để:
- cung cấp các nhà điều Hành với dữ liệu đáng tin cậy về bản thân;
- thông báo cho các nhà điều Hành về việc làm rõ (cập nhật, thay đổi) của họ dữ liệu cá nhân.
4.3. Người đã cung cấp các nhà điều Hành với những thông tin giả về bản thân mình hoặc thông tin về một dữ liệu cá nhân chủ đề mà sau này là đồng ý phải chịu trách nhiệm theo pháp luật của Liên bang nga.

 

5. Các nhà điều Hành có thể xử lý các dữ liệu cá nhân của các Người
5.1. Họ, tên, cha.
Có 5,2. Địa chỉ Email.
Có 5,3. Số điện thoại.
5.4. Năm tháng, ngày và nơi sinh.
5.5. Các bức ảnh.
5.6. Cũng trên trang web là bộ sưu tập và xử lý dữ liệu vô danh về khách (bao gồm cả bánh) sử Internet thống kê (Yandex số Liệu, và Google phân Tích và những người khác).
Từ 5,7. Các dữ liệu trên, sau đây gọi trong những văn bản chính Sách, được kết hợp theo cái ý niệm chung về dữ Liệu Cá nhân.
5.8. Xử lý loại đặc biệt của cá nhân dữ liệu liên quan đến chủng tộc, quốc tịch, quan điểm chính trị, tôn giáo hay tín ngưỡng triết học, thân mật cuộc đời là không được thực hiện theo các nhà điều Hành.
5.9. Xử lý dữ liệu cá nhân được phép phân phối từ một trong những chuyên mục đặc biệt của dữ liệu cá nhân được xác định trong một Phần 1 Điều 10 Luật vào dữ Liệu Cá nhân được phép nếu những điều cấm và điều kiện cung cấp cho vào Bài báo 10.1 của pháp Luật trên dữ Liệu Cá nhân là quan sát.
5.10. Các Người là đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân được phép phân phối là cấp riêng từ khác đồng ý với việc xử lý cá nhân của mình dữ liệu. Đồng thời, điều quy định, đặc biệt, bởi Điều 10.1 của pháp Luật trên dữ Liệu Cá nhân là quan sát. Các yêu cầu cho các nội dung của đồng ý như vậy được thành lập bởi các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của dữ liệu cá nhân, các đối tượng.
5.10.1 đồng Ý với việc xử lý cá nhân dữ liệu cho phép phân phối người Dùng cung cấp các nhà điều Hành trực tiếp.
5.10.2 Các nhà điều Hành, có nghĩa vụ, không muộn hơn ba ngày làm việc từ ngày nhận được sự đồng ý của để công bố thông tin về các điều kiện xử lý về sự tồn tại của cấm và có điều kiện để xử lý bằng cách không giới hạn số người của cá nhân dữ liệu được phân phối.
5.10.3 chuyển (giấy phép, cung cấp, truy cập) của dữ liệu cá nhân được ủy quyền của các dữ liệu cá nhân thể cho phép phải chấm dứt bất cứ lúc nào theo yêu cầu của các dữ liệu cá nhân chủ đề. Điều này yêu cầu phải có họ, tên, cha (nếu bất kỳ), các thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ email của địa chỉ) của các dữ liệu cá nhân thể, cũng như một danh sách các dữ liệu cá nhân có thể xử lý được chấm dứt. Các dữ liệu cá nhân được xác định trong yêu cầu này chỉ có thể được xử lý bằng cách điều Hành mà nó được gửi đi.
5.10.4 Sự đồng ý với việc xử lý các dữ liệu cá nhân được phép phân phối không còn có hiệu lực kể từ thời điểm này các nhà điều Hành nhận được yêu cầu xác định trong khoản 5.10.3 của chính Sách này liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.

 

6. Nguyên tắc của dữ liệu cá nhân xử lý
6.1. Xử lý dữ liệu cá nhân là thực hiện trên một quy phạm pháp luật và công bằng sở.
6.2. Xử lý dữ liệu cá nhân là giới hạn cho những thành tựu của cụ thể định trước và hợp pháp mục tiêu. Xử lý dữ liệu cá nhân không thích hợp với mục đích của dữ liệu cá nhân là bộ sưu tập không được phép.
6.3. Nó không được cho phép để kết hợp cơ sở dữ liệu có dữ liệu cá nhân, việc xử lý được thực hiện cho mục đích không thích hợp với nhau.
6.4. Chỉ dữ liệu cá nhân mà đáp ứng được mục đích của xử lý của họ có thể xử lý.
6.5. Các nội dung và khối lượng của xử lý cá nhân dữ liệu phù hợp với các quy định mục đích của xử lý. Dự phòng của xử lý cá nhân dữ liệu liên quan đến việc nói mục đích của họ xử lý không được phép.
6.6. Khi xử lý dữ liệu cá nhân, độ chính xác của dữ liệu cá nhân của họ túc, và nếu cần thiết, liên quan đến các mục đích của dữ liệu cá nhân xử lý được đảm bảo. Các nhà điều Hành tung các biện pháp cần thiết và/hoặc đảm bảo họ được đưa đến xóa hay làm rõ đủ dữ liệu không chính xác.
6.7. Khu lưu trữ của dữ liệu cá nhân là thực hiện trong một mẫu cho phép xác định tượng của cá nhân dữ liệu, không còn hơn các mục đích của dữ liệu cá nhân xử lý yêu cầu, trừ khi có thời gian của cá nhân dữ liệu lưu trữ được thành lập bởi luật liên bang, một thỏa thuận đó là chủ đề của dữ liệu cá nhân là một bữa tiệc hiểm hoặc bảo lãnh. Các xử lý dữ liệu cá nhân là phi cá thể hóa sau khi thành tích của các xử lý mục tiêu, hoặc trong trường hợp của sự mất mát của sự cần thiết để đạt được những mục tiêu, trừ khi có được cung cấp bởi luật liên bang.
7. Mục đích của dữ liệu cá nhân xử lý
7.1. Mục đích của xử lý của người Sử dụng dữ liệu cá nhân:
- thông báo cho các người Dùng bởi gửi email;
- cung cấp cho người Dùng với quyền truy cập vào những dịch vụ thông tin và tài liệu trên những trang web https://www.novus-hcm.com .
7.2. Các nhà điều Hành cũng có quyền để gửi thông báo cho các người Dùng về sản phẩm mới và dịch vụ cung cấp đặc biệt và các sự kiện khác nhau. Các Người luôn luôn có thể từ chối không nhận được tin nhắn của gửi một email với các nhà điều Hành tại tu email address.gareev@the-novus.com đánh dấu "từ Chối thông báo về các sản phẩm mới và dịch vụ cung cấp đặc biệt".
7.3. Phi cá thể hóa Sử dụng dữ liệu thu thập được sử Internet thống kê dịch vụ được dùng để thu thập thông tin về Người hành động trên trang web cải thiện chất lượng của các trang web và nội dung của nó.

 

8. Căn cứ pháp lý cho xử lí dữ liệu cá nhân
8.1. Pháp luật căn cứ để xử lý dữ liệu cá nhân của các nhà điều Hành được:
- Luật liên bang "Về thông Tin, các công Nghệ và bảo Vệ thông Tin" ngày 27.07.2006 N 149-LE;
- theo luật định tài liệu của các nhà điều Hành;
- hợp đồng ký kết giữa các nhà điều hành và là chủ đề của dữ liệu cá nhân;
- luật liên bang khác quản lý hành vi pháp lý trong lĩnh vực này của dữ liệu cá nhân bảo vệ;
- Người đồng ý với việc xử lý cá nhân của họ dữ liệu để xử lý cá nhân dữ liệu được phân phối.
8.2. Các nhà điều Hành trình của người Sử dụng dữ liệu cá nhân chỉ nếu họ là đầy trong hoặc bởi những Người độc lập qua hình thức đặc biệt nằm trên trang web https://www.novus-hcm.com hoặc gửi đến các nhà điều Hành qua e-mail. Điền vào những hình thức thích hợp và/hoặc gửi dữ liệu cá nhân điều Hành, những người đồng ý với chính Sách này.
8.3. Các nhà điều Hành trình phi cá thể hóa dữ liệu về Dùng nếu điều này được cho phép của người Dùng trình duyệt (tiết kiệm của bánh và sử dụng tượng công nghệ được kích hoạt).
8.4. Đối tượng của cá nhân dữ liệu độc lập quyết định về các điều khoản cá nhân của mình, và dữ liệu cho sự đồng ý tự do, của riêng mình sẽ miễn phí và trong lợi ích của mình.

 

9. Về cá nhân dữ liệu xử lý
9.1. Xử lý dữ liệu cá nhân là thực hiện với sự đồng ý của các dữ liệu cá nhân thể xử lý cá nhân của mình dữ liệu.
Giá 9,2. Xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để đạt được các mục tiêu quy định bởi một thỏa thuận của Liên bang nga hay một pháp luật, để thực hiện các chức năng, sức mạnh và nhiệm vụ được giao cho người vận hành bởi luật pháp của Liên bang nga.
9.3. Xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết cho chính quyền của công lý, thực hiện một tư pháp hành động, một hành động của một cơ quan khác chính thức hoặc thể để thực hiện theo pháp luật của Liên bang nga trên thực thi pháp luật tố tụng.
9.4. Xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà các dữ liệu cá nhân thể là một bữa tiệc hay thụ hưởng hoặc bảo lãnh, cũng như cho kết luận của một hợp đồng sáng kiến của các dữ liệu cá nhân thể hoặc một hợp đồng mà các dữ liệu cá nhân thể sẽ có một người thụ hưởng hoặc bảo lãnh.
9.5. Xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện các quyền và quyền lợi hợp pháp của các nhà điều hành hoặc thứ ba bên hoặc để đạt được xã hội mục tiêu quan trọng, miễn là các quyền và quyền tự do của các dữ liệu cá nhân chủ đề là không vi phạm.
9.6. Dữ liệu cá nhân là xử lý, truy cập vào đó được cấp vào không giới hạn số lượng người theo chủ đề của dữ liệu cá nhân hoặc theo yêu cầu của mình (sau đây được gọi là công khai dữ liệu cá nhân).
9.7. Dữ liệu cá nhân thể để bố hoặc bắt buộc tiết lộ theo luật liên bang được xử lý.

 

10. Thủ tục cho bộ sưu tập lưu trữ, chuyển và các loại khác của dữ liệu cá nhân xử lý
An ninh của cá nhân dữ liệu xử lý bởi các nhà điều Hành được đảm bảo nhờ thực hiện hợp pháp của tổ chức, và các biện pháp kỹ thuật cần thiết để hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực này của dữ liệu cá nhân bảo vệ.
10.1. Các nhà điều Hành đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân và tất cả các biện pháp có thể để loại trừ thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của người trái phép.
10.2. Các người Sử dụng dữ liệu cá nhân của sẽ không bao giờ, dưới bất kỳ trường hợp nào, được chuyển cho bên thứ ba, trừ trường hợp liên quan đến thực hiện hiện tại của pháp luật hoặc nếu các đối tượng của cá nhân dữ liệu đã được đưa ra đồng ý với các điều Hành để chuyển dữ liệu vào một bên để thực hiện nghĩa vụ dưới một người dân sự hợp đồng.
10.3. Trong trường hợp của chính xác trong dữ liệu cá nhân, những Người có thể bản cập nhật cho họ độc lập bởi gửi một thông báo để các nhà điều Hành để được điều Hành của email address.gareev@the-novus.com đánh dấu "Cập nhật của dữ liệu cá nhân".
10.4. Hạn chế biến của dữ liệu cá nhân được xác định bởi những thành tích của các mục đích mà cá nhân dữ liệu đã được thu thập được, trừ khi có một thuật ngữ là cung cấp cho các hợp đồng, pháp luật hiện hành.
Các Người có thể rút sự đồng ý của ông để chế biến dữ liệu cá nhân của bất kỳ lúc nào bởi gửi một thông báo để các nhà điều Hành qua e-mail cho các được điều Hành của e-mail address.gareev@the-novus.com đánh dấu "Rút quân của đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân".
10.5. Tất cả các thông tin được thu thập bởi thứ ba bên dịch vụ, bao gồm cả hệ thống thanh toán, phương tiện truyền thông và các nhà cung cấp dịch vụ, được lưu trữ và xử lý bằng những người này (khai thác) phù hợp với họ Dùng Chính. Đối tượng của cá nhân dữ liệu và/hoặc các Người có nghĩa vụ phải làm quen với những tài liệu trong một kịp thời. Các nhà điều Hành được không chịu trách nhiệm cho những hành động của bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ xác định trong đoạn này.
10.6. Những điều cấm thành lập bởi những tượng của cá nhân dữ liệu về việc chuyển nhượng (trừ cho phép truy cập), cũng như trên xử lý hoặc điều kiện xử lý (ngoại trừ việc có được quyền truy cập) của dữ liệu cá nhân được phép phân phối, không áp dụng trong trường hợp của xử lý cá nhân dữ liệu ở các nước công cộng, và lợi ích quy định của pháp luật của Liên bang nga.
10.7. Khi xử lý dữ liệu cá nhân, các nhà điều Hành đảm bảo mật dữ liệu cá nhân.
10.8. Các nhà điều Hành các cửa hàng cá nhân dữ liệu trong một mẫu cho phép xác định tượng của cá nhân dữ liệu, không còn hơn các mục đích của dữ liệu cá nhân xử lý yêu cầu, trừ khi có thời gian của cá nhân dữ liệu lưu trữ được thành lập bởi luật liên bang, một thỏa thuận đó là chủ đề của dữ liệu cá nhân là một bữa tiệc hiểm hoặc bảo lãnh.
10.9. Các điều kiện cho sự chấm dứt dữ liệu cá nhân có thể xử lý được những thành tích của các mục đích của dữ liệu cá nhân xử lý hết được sự đồng ý của các dữ liệu cá nhân thể hoặc rút sự đồng ý của các dữ liệu cá nhân thể, cũng như sự nhận dạng của trái pháp luật xử lý dữ liệu cá nhân.

11. Danh sách hành động thực hiện theo các nhà điều Hành với các nhận được dữ liệu cá nhân
11.1. Các nhà điều Hành thu thập các hồ sơ, hệ thống hóa, tích lũy, cửa hàng, rõ (cập nhật, thay đổi), chiết xuất, sử dụng, chuyển (giấy phép, cung cấp, truy cập), depersonalizes, khối xóa và phá hủy dữ liệu cá nhân.

11.2. Các nhà điều Hành thực hiện tự động xử lý cá nhân dữ liệu có hoặc không có nhận và/hoặc truyền nhận được thông tin qua thông tin và mạng viễn thông.

 

12. Qua biên giới chuyển dữ liệu cá nhân
12.1. Trước khi bắt đầu qua biên giới chuyển dữ liệu cá nhân, các nhà điều Hành, có nghĩa vụ để chắc chắn rằng người nước ngoài để lãnh thổ mà chuyển dữ liệu cá nhân là phải được thực hiện, bảo vệ quyền lợi của các dữ liệu cá nhân, các đối tượng.
12.2. Qua biên giới chuyển dữ liệu cá nhân vào lãnh thổ ngoại quốc mà không đáp ứng yêu cầu trên có thể chỉ được thực hiện nếu có văn bản đồng ý của các dữ liệu cá nhân thể qua biên giới chuyển khoản cá nhân của mình dữ liệu và thực hiện hợp đồng mà các dữ liệu cá nhân thể là một bữa tiệc.
13. Bảo mật dữ liệu cá nhân
Các nhà điều hành và những người khác đã truy cập vào dữ liệu cá nhân là nghĩa vụ không tiết lộ cho bên thứ ba và không để phân phối dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của đối tượng của cá nhân dữ liệu, trừ khi có được cung cấp bởi luật liên bang.

 

14. Cuối cùng quy định
14.1. Các Người có thể có được bất kỳ giải thích về những vấn đề quan tâm liên quan đến việc xử lý của mình dữ liệu cá nhân của liên hệ với các nhà điều Hành qua được email.gareev@the-novus.com.
14.2. Tài liệu này sẽ phản ánh bất kỳ thay đổi các Hành dữ liệu cá nhân của chính sách xử lý. Danh sách này là hợp lệ vô thời hạn cho đến khi nó được thay thế bằng một phiên bản mới.
14.3. Hiện tại phiên bản của các Mật là tự do trên Internet https://www.novus-hcm.com/privacy .
14.4. Công ty thông Tin Liên lạc: Emily Tư vấn THỂ 160/2-159 Varshavskoe shosse, Moscow, 117405.

www.novus-hcm.com