top of page

THỎA THUẬN SỬ DỤNG TRANG WEB

 

Kính gửi người dùng, cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi!

 

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng Trang web. Bạn có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này bằng cách truy cập Trang web bằng cách sử dụng các dịch vụ, dịch vụ và ứng dụng được cung cấp trên Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận, bạn không thể sử dụng Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ, dịch vụ và ứng dụng nào được cung cấp trên Trang web, cũng như truy cập các trang nằm trong vùng miền của Trang web. Việc bắt đầu sử dụng Trang web có nghĩa là sự kết thúc thích hợp của Thỏa thuận này và sự đồng ý đầy đủ của bạn với tất cả các điều khoản của nó.

 

1. Thuật ngữ và định nghĩa

 

1.1. Công ty - Công ty trách nhiệm hữu hạn "Emily Consulting" (LLC "Emily Consulting").

 

1.2. Người dùng - người có quyền truy cập vào các ứng dụng, dịch vụ, dịch vụ và thông tin được đăng trên Trang web.

 

1.3. Trang web - trang web của Công ty được đặt trên Internet tại các địa chỉ  www.novus-hcm.com , cũng như bất kỳ trang web nào khác của Công ty có chứa liên kết đến Thỏa thuận này.

 

1.4. Thỏa thuận - Thỏa thuận này giữa Người dùng và Công ty, thiết lập các quy tắc sử dụng Trang web, bao gồm hình ảnh đồ họa và sản phẩm nghe nhìn, các yếu tố thiết kế và phương tiện cá nhân hóa, thông tin văn bản và tài liệu, chương trình máy tính và tệp để tải xuống, bất kỳ hoạt động nào khác, các đối tượng và tài liệu của Trang web, cũng như các điều kiện và quy tắc để Người sử dụng bố trí thông tin và tài liệu trong các phần mở tương ứng của Trang web.

 

2. Các điều khoản và điều kiện chung

 

2.1. Bất kỳ tài liệu, tệp và dịch vụ nào có trên Trang web không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty, ngoại trừ được quy định trong Thỏa thuận này. Khi Người dùng sao chép các tài liệu của Trang web, bao gồm cả các tác phẩm có bản quyền được bảo vệ, cần có liên kết đến Trang web và văn bản của liên kết được chỉ định không được chứa thông tin sai lệch, gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc xúc phạm. Không được phép dịch, xử lý (sửa đổi), bất kỳ thay đổi nào trong tài liệu của Trang web, cũng như bất kỳ hành động nào khác, bao gồm xóa, sửa đổi thông tin không rõ ràng và thông tin về bản quyền và chủ sở hữu bản quyền.

 

2.2. Quyền truy cập vào thông tin nằm trên các phần được bảo vệ của Trang web chỉ được phép cho Người dùng đã đăng ký đã nhận được mật khẩu để vào các phần được bảo vệ của Trang web. Mật khẩu không thể được chuyển cho người khác và Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại gây ra cho mình, Công ty hoặc các bên thứ ba, phát sinh từ việc Người dùng cố ý hoặc vô ý chuyển mật khẩu cho người khác. Người dùng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và bất kỳ việc sử dụng Trang web nào thông qua mật khẩu của mình.

 

2.3. Bất kỳ việc sử dụng các tài liệu của Trang web từ các phần được bảo vệ của Trang web bằng cách sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm.

 

2.4. Bất kỳ chương trình máy tính nào có thể được tải xuống từ Trang web (sau đây gọi là Chương trình) đều được bảo vệ bởi luật bản quyền, là tài sản trí tuệ của Công ty, các đối tác của Công ty hoặc các bên thứ ba khác, những người đã cấp cho Công ty các quyền và quyền thích hợp để sử dụng các chương trình như vậy. Các quy tắc, điều kiện và hạn chế đối với việc sử dụng Chương trình được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép mà Người dùng đồng ý khi cài đặt, chạy và sử dụng Chương trình. Vi phạm các điều khoản của thỏa thuận cấp phép có thể dẫn đến việc áp dụng các biện pháp dân sự, hành chính và / hoặc trách nhiệm hình sự đối với Người dùng.

 

Người dùng không được quyền sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng Chương trình theo bất kỳ cách nào khác, trừ khi phương pháp thích hợp được quy định trong thỏa thuận cấp phép Chương trình.

 

2.5. Phiên bản hiện tại của Thỏa thuận này được đăng trên Internet trên Trang web. Công ty có quyền đơn phương thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. Những thay đổi này có hiệu lực sau 2 (hai) ngày kể từ ngày đăng phiên bản mới của Thỏa thuận lên Internet trên Trang web. Nếu Người dùng không đồng ý với những thay đổi được thực hiện, anh ta có nghĩa vụ xóa tất cả các tài liệu của Trang web, ngoại trừ các Chương trình, quyền sử dụng mà anh ta sở hữu một cách hợp pháp, và sau đó ngừng sử dụng các tài liệu và dịch vụ của Trang web. Việc bạn tiếp tục truy cập vào Trang web này được coi là sự chấp nhận thuyết phục của bạn đối với thỏa thuận đã sửa đổi, do đó bạn phải thường xuyên xem lại Thỏa thuận này và các điều khoản hoặc thông báo bổ sung được đăng trên Trang web.

 

2.6. Nếu Người dùng là thành viên của chương trình đối tác của Công ty và một thỏa thuận thích hợp đã được ký kết giữa các bên, thì các quy định của thỏa thuận đó về việc sử dụng Trang web sẽ được ưu tiên áp dụng so với các điều khoản của Thỏa thuận này.

 

3. Nghĩa vụ của Người dùng

 

3.1. Người dùng đồng ý không thực hiện các hành động có thể bị coi là vi phạm luật pháp Nga hoặc luật pháp quốc tế, bao gồm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền và / hoặc các quyền liên quan, cũng như bất kỳ hành động nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến gián đoạn hoạt động bình thường của Trang web và các dịch vụ.

 

3.2. Bất kỳ phương tiện cá nhân hóa nào, bao gồm cả nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, cũng như biểu trưng và biểu tượng có trên các trang của Trang web, đều là tài sản trí tuệ của chủ sở hữu bản quyền của họ. Người sử dụng Trang web bị cấm sao chép hoặc sử dụng các phương tiện cá nhân hóa cụ thể và / hoặc các yếu tố của họ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền tương ứng.

 

3.3. Công ty tìm cách đảm bảo, nhưng không kiểm soát và không đảm bảo tính bí mật và bảo vệ của bất kỳ thông tin nào được đăng trên Trang web hoặc nhận được từ Trang web. Công ty thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ trái phép thông tin do Người dùng đăng trên Trang web cho bên thứ ba, nhưng không chịu trách nhiệm nếu việc tiết lộ đó được cho phép. Về vấn đề này, việc chuyển giao thông tin đến Trang web có nghĩa là sự đồng ý của Người dùng đối với bất kỳ việc sao chép, phân phối, tiết lộ và sử dụng thông tin đó. Bằng cách đăng thông tin và tài liệu, Người dùng cũng đảm bảo rằng anh ta có tất cả các quyền và quyền hạn cần thiết cho việc này, có tính đến các điều khoản của Thỏa thuận này và việc đăng tải đó không vi phạm các quyền và lợi ích được bảo vệ hợp pháp của các bên thứ ba, các điều ước quốc tế và pháp luật hiện hành của Liên bang Nga.

 

3.4. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng trên Trang web. Công ty không bắt đầu đăng thông tin này, không chọn người nhận thông tin, không ảnh hưởng đến nội dung và tính toàn vẹn của thông tin được đăng, và tại thời điểm Người dùng đăng thông tin trên Trang web, không biết và không thể biết liệu có việc đăng tải vi phạm pháp luật hiện hành của Liên bang Nga, tuy nhiên, Công ty có quyền theo dõi, xem và / hoặc xóa bất kỳ thông tin và tài liệu nào được Người dùng đăng trên Trang web.

Khi đăng bất kỳ thông tin và tài liệu nào, Người dùng không trở thành đồng tác giả của Trang web và từ chối bất kỳ khiếu nại nào về quyền tác giả đó trong tương lai. Công ty không trả cho Người sử dụng bất kỳ bản quyền hoặc bất kỳ khoản thù lao nào khác, cả trong thời gian và sau khi Thỏa thuận này hết hạn.

 

3.5. Trong trường hợp các bên thứ ba trình bày khiếu nại với Công ty liên quan đến việc Người dùng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, cũng như thông tin được Người dùng đăng trên Trang web, Người dùng được chỉ định cam kết giải quyết độc lập các khiếu nại đó, cũng như bồi hoàn cho Công ty mọi tổn thất và mất mát phát sinh, bao gồm cả việc hoàn trả tiền phạt, chi phí pháp lý, chi phí và bồi thường.

 

3.6. Công ty không chịu trách nhiệm về việc Người dùng truy cập, cũng như bất kỳ việc người dùng sử dụng các tài nguyên bên ngoài (các trang web của bên thứ ba), các liên kết có thể có trên Trang web. Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, độ tin cậy và an toàn của bất kỳ thông tin, tài liệu, khuyến nghị và dịch vụ nào được đăng trên các nguồn lực bên ngoài. Việc sử dụng các nguồn lực bên ngoài được thực hiện bởi Người dùng một cách tự nguyện, hoàn toàn theo quyết định của riêng mình và tự chịu rủi ro.

 

3.7. Công ty cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng trên Trang web, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai lệch và / hoặc không chính xác của thông tin, cũng như các lỗi trong hoạt động của các dịch vụ được cung cấp qua Trang web. Người dùng đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với Người dùng liên quan đến bất kỳ tổn thất hoặc mất mát nào có thể xảy ra hoặc phát sinh liên quan đến bất kỳ nội dung nào của Trang web, tài sản trí tuệ, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn trên đó hoặc có được thông qua bên ngoài các trang web hoặc tài nguyên hoặc các kỳ vọng khác của Người dùng nảy sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin được đăng trên Trang web hoặc các liên kết đến các tài nguyên bên ngoài.

 

Trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự bất cẩn hoặc sơ suất của Người dùng, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (trực tiếp hoặc gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc tự nhiên), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận liên quan đến sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, thông tin, Chương trình, tệp hoặc tài liệu trên đó, ngay cả khi Công ty hoặc đại diện của Công ty đã được cảnh báo về khả năng mất mát đó. Trong trường hợp việc sử dụng Trang web dẫn đến yêu cầu bảo trì bổ sung, hiệu chỉnh hoặc sửa chữa bất kỳ thiết bị nào, cũng như khôi phục dữ liệu, tất cả các chi phí liên quan sẽ do Người dùng thanh toán.

 

3.8. Tất cả thông tin được trình bày trên Trang web được cung cấp "nguyên trạng", không có bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý. Công ty hoàn toàn, trong phạm vi được pháp luật cho phép, từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngầm về tính phù hợp để sử dụng, cũng như đảm bảo về tính hợp pháp của bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được hoặc có được từ sử dụng trang web này.

 

3.9. Người dùng đồng ý rằng tất cả các tài liệu và dịch vụ của Trang web hoặc bất kỳ phần nào của chúng có thể được đi kèm với quảng cáo, việc đặt quảng cáo không do Công ty khởi xướng hoặc kiểm soát. Người sử dụng đồng ý rằng Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không có bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến quảng cáo đó.

 

4. Điều kiện để xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân.

 

Bằng cách chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, Người dùng đồng ý:

 

4.1. Cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm Họ, Tên, Tên viết tắt, địa chỉ e-mail, số điện thoại liên lạc, ngày sinh, khu vực, thành phố, tổ chức, chức vụ để Công ty xử lý họ một cách tự do, theo ý chí tự do và vì lợi ích của mình .

Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân:

- cung cấp cho Người dùng các dịch vụ của Trang web;

- gửi thông báo về các dịch vụ của Trang web;

- chuẩn bị và hướng dẫn phản hồi các yêu cầu của Người dùng;

- gửi thông tin về các sự kiện do Công ty tổ chức;

- Gửi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

 

Danh sách các hành động với dữ liệu cá nhân mà Người dùng thể hiện sự đồng ý của mình: thu thập, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi), sử dụng, phi cá nhân hóa, chuyển giao cho bên thứ ba cho các mục đích trên, cũng như thực hiện bất kỳ các hành động khác được quy định theo luật hiện hành của Liên bang Nga theo cả cách thủ công và tự động.

 

Công ty cam kết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng khỏi bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép.

 

Sự đồng ý này có hiệu lực cho đến khi Người dùng rút lại bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email timur.gareev@the-novus.com

 

4.2. Nhận qua e-mail, địa chỉ mà Người sử dụng chỉ ra khi đăng ký trên Trang web, các thông điệp quảng cáo và thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Công ty và các đối tác của Công ty.

 

5. Các quy định khác

 

5.1. Việc sử dụng các tài liệu và dịch vụ của Trang web, cũng như việc đặt tài liệu của Người dùng trên đó, được điều chỉnh bởi các tiêu chuẩn của luật pháp hiện hành của Liên bang Nga. Tất cả các tranh chấp có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết theo luật hiện hành của Liên bang Nga tại địa điểm của Công ty.

 

5.2. Không điều gì trong Thỏa thuận có thể được hiểu là việc Người dùng và Công ty thiết lập quan hệ đại lý, quan hệ đối tác, quan hệ hoạt động chung, quan hệ lao động cá nhân hoặc bất kỳ quan hệ nào khác không được Thỏa thuận quy định rõ ràng.

 

5.3. Việc tòa án công nhận bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận là không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành không kéo theo sự vô hiệu của các điều khoản khác của Thỏa thuận.

 

5.4. Việc không hành động từ phía Công ty trong trường hợp bất kỳ Người dùng nào vi phạm các quy định của Thỏa thuận không tước quyền của Công ty để thực hiện các hành động thích hợp để bảo vệ lợi ích của mình và bảo vệ bản quyền đối với các tài liệu của Trang web được bảo vệ theo quy định của pháp luật vào một ngày sau đó.

 

Người dùng xác nhận rằng anh ta đã quen thuộc với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này và chấp nhận chúng một cách vô điều kiện.

 

Mọi thắc mắc liên quan đến vi phạm bản quyền Công ty, sử dụng trái phép tài liệu trên Trang web hoặc đăng thông tin sai lệch, gây hiểu lầm về Công ty, vui lòng liên hệ thông tin liên hệ sau:

 

LLC "Emily Consulting", 117405, Moscow, Varshavskoe shosse, 160 / 2-159.

www.novus-hcm.com

bottom of page